خدمات سایت

دنیای امروز دستخوش تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی است که برای ماندن در این دنیای رقابتی، هر کسب و کاری نیاز به استراتژی منحصر به فردی می باشد. آﻣﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ وب، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺗﺠﺎرت ازﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﺒﻮه اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺤﺎت وب در ﻓﻀﺎي ﺳﺎﯾﺒﺮﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.در این نوع از تجارت خاص نقش بسیاری از واسطه ها از بین می رود و بستر تجارت شکلی دیگر به خود می گیرد و غول های فروشگاهی اینترنتی مانند Amazon.com  و ebay.com و ... پا به عرصه ی وجود می گذارند.

سامانه ی فروشگاهی رادمن به عنوان یکی از پیشگامان عرصه ی تجارت الکترونیک و Business-to-Business با شعار ....! با فراهم کردن بسترها و زیرساخت های لازم محیط مناسبی را برای تجارت الکترونیک فراهم آورده است.


برخی از عناوین

  • فروشندگان /  شرکت ها
  • در سایت رادمن، شما می توانید فروشگاه مجازی و آن لاین خود را راه اندازی کنید و با اضافه کردن محصولات و خدمات خود، به کسب و کار آن لاین بپردازید. فقط کافی است که در سایت رادمن عضو شوید و پس از تایید عضویت شما در سایت رادمن، می توانید در دسته های مختلف به خرید و  فروش بپردازید. 
  • اعضا
  • اعضای طلایی -  شما با داشتن تراکنش 200.000.000 ريال در سایت رادمن جز اعضای طلایی سایت رادمن می شوید و می توانید علاو بر تخفیفات، از امکانات حمل و نقل و تبلیغات در سایت رادمن نیز استفاده کنید.
  • اعضای نقره ای – با تراکنش 50.000.000 ريال شما جز اعضای نقره ای سایت رادمن به شمار می آیید و می توانید از تخفیفات گوناگون برخوردار شوید.

ورود اعضا

* پست الکترونیک(نام کاربری):
* کلمه عبور:

جدیدترین محصولات

تالار گفتگو